محمد ابوعطا

درباره من

دکتر محمد ابوعطا
image

دانشیار گروه آموزشی حقوق @ دانشکده علوم انسانی

...

محقق گوگل

(1403/2/4)

استنادات

10

h-index

1

i10-index

0

مؤلفین همکار

0

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1372-1376

کارشناسی

دانشگاه تهران

1376-1378

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

دانشگاه تهران

1378-1383

دکتری حقوق خصوصی

دانشگاه تهران

تجارب

از سال 1384 تا 1391

مدیر گروه حقوق

دانشگاه سمنان

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
ضایعات حاصل از حوادث رانندگی و امکان جبران زیان های ناشی از آن
مطالعات فقه و حقوق اسلامی(2016)
^مصطفی جباری, ^محمد ابوعطا*
اخبار مستند به شیاع به عنوان دلیل اثبات
مطالعات فقه و حقوق اسلامی(2017)
^محمد ابوعطا*, آرمان بهارلو
دعوای مسوولیت مدنی سهامداران علیه مدیران شرکت سهامی در حقوق ایران و فرانسه
مطالعات حقوق خصوصی(2017)
^محمد ابوعطا*, سیده زهرا پوررشید
شیوه های الزام به اجرای عینی قرارداد
مطالعات فقه و حقوق اسلامی(2018)
حسین سیمایی صراف, ^محمد ابوعطا*, فاطمه برمانزن
اقامه دعوا علیه مال
(2011)
^محمد ابوعطا
تحلیل مبنا و ماهیت حقوقی ارش
(2011)
^محمد ابوعطا, عطیه شمس الهی
حقوق و تکالبف فقهی حقوقی راهن و مرتهن میانکنشی اخلاقی انسانی
پژوهش های اخلاقی(2019)
سهیل ذوالفقاری, ^محمد ابوعطا*, ^حمید مسجدسرایی
بررسی نظام اخلاقی در داوری حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در ایران با نگاهی به اسناد بین المللی
پژوهش های اخلاقی(2019)
حبیب الله براهویی مقدم*, ^محمد ابوعطا, ^حمید مسجدسرایی
تمییز ملغی الأثرشدن حکم تخلیه مستاجر مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوّب 1356
مطالعات فقه و حقوق اسلامی(2019)
پژمان محمدی*, ^محمد ابوعطا
تحلیل فقهی تقابل یا عدم تقابل ثمن با شروط و اوصاف مندرج در بیع
پژوهش های فقهی(2020)
^محمد ابوعطا*, سید هادی جوادی, حسین رحمانی
نقش دادگاه در کشف سبب دعوا در فقه، حقوق ایران و فرانسه
فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی(2020)
مسعود فرزاد, ^محمد ابوعطا*, حسین سادات حسینی
ضرب زوجه به وسیله زوج در آیه ۳۴ سوره نساء؛ از مفهوم تا اجرا
مطالعات فقه و حقوق اسلامی(2020)
^محمد ابوعطا*, حمید رضا تبریزیان, سهیل ذوالفقاری
«دکترین محدودیت‌ها» و «محدودیت‌های متقابل» از منظر «گفت‌وگوی محاکم» اتحادیۀ اروپا و نهادهای دادرسی اساسی دولت‌های عضو
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی(2020)
علیرضا جلالی*, ^محمد ابوعطا
وضعیت اضطراری و محدودیت حقوق بنیادین: بررسی اقدامات حکومت ایتالیا در مقابله با بیماری کرونا
پژوهش حقوق عمومی(2020)
علیرضا جلالی*, ^محمد ابوعطا
رویکرد دادگاه های قانون اساسی کشورهای عضو اتحادیه اروپا نسبت به آرای مقدماتی دیوان دادگستری اتحادیه
پژوهش حقوق عمومی(2019)
علیرضا جلالی*, ^محمد ابوعطا
مبنای حقوقی الزام به پرداخت خسارت مشترک دریایی
حقوق تطبیقی(2019)
حسین رحمانی, ^محمد ابوعطا*, حمید ابهری, مریم آقایی بجستانی
استفاده از نمادهای مذهبی در فضاهای عمومی آموزشی با تأکید بر آرای محاکم ایتالیا و دیوان اروپایی حقوق بشر
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی(1921)
علیرضا جلالی*, ^محمد ابوعطا
سبب دعوای نفقه زوجه و آثار آن با تاکید بر امکان مطالبه نفقه آینده
مطالعات فقه و حقوق اسلامی(2021)
مسعود فرزاد, ^محمد ابوعطا*, سید حسین سادات حسینی, مهدی ذوالفقاری
نقش دولتهای متعاهد در تامین اجرای کامل و موثر کنوانسیون بین المللی ایمنی جان انسان در دریا
(2012)
^محمد ابوعطا
به هم زدن عقد فضولی توسط اصیل؛ مطالعه تحلیلی و انتقادی ماده252قانون مدنی
مطالعات فقه و حقوق اسلامی(2022)
^محمد ابوعطا*, مسعود فرزاد
تغییر موضوع تعهد در مقام وفای به عهد
(2013)
^محمد ابوعطا, مسعود فرزاد
مفهوم و ماهیت حقوقی صدقه
(2013)
^محمد ابوعطا
زمان رجوع ضامن به مضمون عنه در حقوق مدنی ایران و فرانسه
(2014)
^محمد ابوعطا
liability for the loss of subject of sale after delivery.compliance or exception to rule
DU(2015)
^محمد ابوعطا, مسعود فرزاد
ابطال یا تغییر قضایی قرارداد نجات دریایی
(2015)
^محمد ابوعطا
ماهیت پول و رابطه آن با بازپرداخت دیون پولی
(2015)
^محمد ابوعطا
ترهین کشتی و توثیق محموله آن؛ دو رویکرد قانونی ناهمگون
(2015)
^محمد ابوعطا
شرطیت قبض در رهن در حقوق ایؤان و فرانسه
(2008)
^محمد ابوعطا
A study on the evidences of proving maternal filiation in Iranian law
(2015)
^محمد ابوعطا, سهیل کبیری, سهیل ذوالفقاری
خسارت مشترک دریایی
(2008)
^محمد ابوعطا
نقش بیمه دریایی در جبران خسارت ناشی از تصادم کشتی ها
(2006)
^محمد ابوعطا
تحلیل مفهوم و مبنای ضمان درک مبیع در حقوق ایران و فرانسه
(2006)
^محمد ابوعطا
حق ممتاز دریایی. طلب یا وثیقه طلب
(2010)
^محمد ابوعطا
موضوع وکالت در حقوق ایران و فرانسه
(2011)
^محمد ابوعطا
استحقاق باداش نجات با وجود قرار داد یدک کشی در دریا
(2010)
^محمد ابوعطا
شرايط و آثار فسخ و تخليه مورد اجاره در قوانين با نگاهي به رويه قضايي
ترك آبادي محمدرضا(تاریخ دفاع: 1399/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تحولات داوري الكترونيكي و چالشهاي آن در مقايسه با داوري سنتي
قلي زاده سوخت ابنداني مبينا(تاریخ دفاع: 1400/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ماهيت حقوقي تصدي به حمل ونقل دريايي
علي آبادي مهدي(تاریخ دفاع: 1398/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تطبيقي رهن كشتي در حقوق ايران و انگليس
هاشمي فيروزكوهي سمانه(تاریخ دفاع: 1398/09/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
انتقال مالكيت در منا قصات
قنبري سيدكلائي حسين(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تطبيقي ممنوعيت كار اجباري در نظام حقوقي ايران و امريكا
محمودي منيره(تاریخ دفاع: 1397/11/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مسئوليت مدني ناشي از آلودگي صوتي
رحيمي معصومه(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل حق دستدارمي با تاكيد بر رويه قضايي
دانشور فائزه(تاریخ دفاع: 1397/04/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي جواز شبيه سازي انساني و روابط حقوقي ناشي از آن
كاتوزيان اميرحسين(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نظام حقوقي حاكم بر كارگران خانگي در موازين بين المللي كار و حقوق كار ايران
آطاهريان محمد(تاریخ دفاع: 1397/02/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حقوق و تكاليف غير مالي والدين در برابر فرزند با تاكيد بر رويه قضايي
الياسيان رمضانعلي(تاریخ دفاع: 1397/04/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مفهوم اوصاف اساسي زوجين و اثر فقدان آن بر نكاح با تاكيد بر رويه قضايي
سالارخاني بهمن(تاریخ دفاع: 1397/04/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل حقوقي –اقتصادي عقد اجاره به شرط تمليك در قراردادهاي در قراردادهاي خريد هواپيما
آقائي فرهاد(تاریخ دفاع: 1396/04/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش و جايگاه رييس قوه قضاييه در بررسي و نقض آراء
كيا سيدحسام الدين(تاریخ دفاع: 1395/12/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ضرب زوجه در فقه و حقوق با تكيه بر آيه ?? سوره مباركه نساء
تبريزيان حميدرضا(تاریخ دفاع: 1395/12/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه انتقادي رويه قضايي درباره حدود تاثير شروط غير منصفانه قراردادي
كاوسي مسعود(تاریخ دفاع: 1398/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مسئوليت ناشي از نگهداري حيوانات با تأكيد بر رويه قضايي
ردائي نرگس(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعهد اطلاع رساني در زمينه محصولات غذايي
تاجميري سيمين(تاریخ دفاع: 1395/11/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير قوانين كار و تجارت بر امنيت شغلي كارگران و كارفرمايان
اكبري قاشقچي اختر(تاریخ دفاع: 1395/12/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مباني، دلايل و انتقادات وارد بر بيمه اجباري
حيات الغيبي سيده فاطمه(تاریخ دفاع: 1395/12/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تطبيقي مسئوليت كيفري و مدني اشخاص حقوقي در نظام حقوقي ايران با تكيه بر رويه قضايي
حسيني سيده رحيمه(تاریخ دفاع: 1395/06/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مسئوليت مدني دولت در ارائه خدمات عمومي
عباسي محمد رضا(تاریخ دفاع: 1395/04/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالبه خسارت از خسارت در حقوق ايران
رشيدي راد رسول(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي داوري در شركت شهركهاي صنعتي ايران
جمالي اترگله زهرا(تاریخ دفاع: 1395/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي گروه اقتصادي به عنوان شركت مدني در نظام حقوقي ايران
جهاني بهنميري زهرا(تاریخ دفاع: 1395/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تكاليف شركتهاي بورسي در زمينه اطلاع رساني وحسابرسي وتبيين ضمانت اجراهاي هر يك
اصغري كامران(تاریخ دفاع: 1395/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مسووليت مدني ناشي از توليد،توزيع وتبليغ دخانيات در حقوق ايران با نگاهي تطبيقي
احمدي هادي(تاریخ دفاع: 1394/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بيمه مسئوليت مدني مهندس ناظر ساختمان
يوسفي گل افشاني صائمه(تاریخ دفاع: 1394/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نظام جبران زيان در صندوق تامين خسارات بدني
اكبرپور سمانه(تاریخ دفاع: 1394/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي شيوه ي جبران غير پولي خسارات در رويه ي قضايي
اژدري شهرام(تاریخ دفاع: 1394/03/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مسئوليت مدني ناشي از احداث و بهره برداري از شبكه هاي آبياري
حيدري علي رضا(تاریخ دفاع: 1394/03/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ادله اثبات نسبت در حقوق ايران
پيرزاده اول باغسياه بتول(تاریخ دفاع: 1394/03/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ماهيت پول و رابطه ي آن با تاديه ي ديون پولي
اصغرلو امير(تاریخ دفاع: 1393/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حقوق و تكاليف دولت نسبت به حق تأمين اجتماعي در اسناد بين المللي و حقوق ايران
چهرقاني سارا(تاریخ دفاع: 1393/12/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
پناهي عذري(تاریخ دفاع: 1391/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعهدات دولتها نسبت به رعايت حقوق بين الملل بشر در شرايط اضطراري و جنگهاي مسلحانه داخلي
خسرو نژاد اصغر(تاریخ دفاع: 1391/07/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
قانون دریایی چین
قانون دریایی چین

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان، روبروی پارک سمنان، دانشگاه سمنان، دانشکده علوم انسانی
abouata@semnan.ac.ir
(+98)2331533542

فرم تماس